Class & Contact Information
Experience & Testimonials
English–Chinese Dictionary
Chinese–English Dictionary
Relative Words
Basic Conversation
Pronunciation Guide
Interactive Chinese Book
Interactive Chinese Characters
English-Mandarin Dictionary
   
English Mandarin Pinyin Pronunciation
 
Numbers
zero ling/ leeng
one yi– ee
two er\ urh
three san– sahn
four si\ suh
five wu\/ wuu
six liu\ leo
seven qi– tchee
eight ba– bah
nine jiu\/ jeo
ten shi/ shr
eleven shi/ yi– shr ee
twelve shi/ er\ shr urh
hundred bai\/ buy
thousand qian– tchee–in
ten thousand wan\ wahn
hundred thousand (use 1 wan) shi/ wan\ shr wahn
million (use 1 wan) bai\/ wan\ buy wahn
ten million (use 1 wan) qian– wan\ tchee–in wahn
hundred million (use 1 wan wan) wan\ wan\ (yi\) wahn wahn
billion (use 1 wan wan) shi/ wan\ wan\ shr wahn wahn
ten billion (use 1 wan wan) bai\/ wan\ wan\ buy wahn wahn
hundred billion (use 1 wan wan) qian– wan\ wan\ tchee–in wahn wahn
   
Modifiers
(best) zui\ zway
(experiential suffix to verb) guo\ (after a verb) gwaw
(future again) zai\ tsai
(future tense, used before verb) jiang– jee–ahng
(measure for book) ben\/ ben
(measure for buildings) suo\/ swaw
(measure for clothes) jian\ jee–in
(measure for flat objects) zhang– jahng
(measure for long slender objects) zhi– jr
(measure for long, narrow objects; roads) tiao/ tee–ow
(measure for movies) bu\ buu
(measure for people, polite form) wei\ way
(measure, general) ge\ guh
(modifier, changes adjective into adverb) de duh
(particle at end of imperative sentence implying probability) ba bah
(past tense, change of condition; used at end of sentence) le luh
(pluralizing suffix) men mun
(possessive, used after word, omit for close relationship) de duh
(question particle) a ah
(question particle; used at end of sentence) ma mah
(substantive suffix used with location word) tou toe
(verb) taking place … qi\/ lai tchee lie
   
A
able to hui\ hway
above edge shang\ bian– shahng bee–in
above edge zai\ … shang\ bian– zigh … shahng bee–in
above surface shang\ mian\ shahng mee–in
above surface zai\ … shang\ mian\ zigh … shahng mee–in
above, upper part shang\ tou shahng toe
above, upper part zai\ … shang\ tou zigh … shahng toe
additionally, in addition hai/ high
Africa Fei– zhou– fay joe
after, afterwards yi\/ hou\ ee hoe
afternoon 1 pm to 6 pm xia\ wu\/ shee–ah wuu
again (past) you\ yoe
air, cold leng\/ qi\ luung tchee
airplane fei– ji– fay jee
airplane ticket fei– ji– piao\ fay jee pee–ow
alike yi/ yang\ ee yahng
all dou– doe
already yi\/ jing– ee jeeng
also ye\/ yeh
also you\ yoe
altogether yi/ gong\ ee goong
America Mei\/ guo/ may gwaw
American people Mei\/ guo/ ren/ may gwaw wren
and han\ hahn
appear (to) kan\ qi\/ lai kahn tchee lie
apple ping/ guo\/ peeng gwaw
apple juice ping/ guo\/ zhi– peeng gwaw jr
April si\ yue\ suh yu–eh
arm ge– bei guh bay
arm ge– bo guh bwoh
arrive, then jiu\ dao\ le jeo dow luh
as same as xiang\ … yi/ yang\ shee–ahng … ee yahng
ascend (to) shang\ shahng
Asia Ya\/ zhou– yah joe
ask (a question, to) wen\ wun
ask (to) qing\/ tcheeng
at zai\ zigh
attorney lu\ shi– luu shr
August ba– yue\ bah yu–eh
automobile che– zi chuh dzuh
autumn, fall season qiu– tian– tcheo tee–in
   
B
back of edge, in hou\ bian– hoe bee–in
back of edge, in; rear zai\ … hou\ bian– zigh … hoe bee–in
back of surface, in hou\ mian\ hoe mee–in
back of surface, in; rear zai\ … hou\ mian\ zigh … hoe mee–in
back of, in hou\ tou hoe toe
back of, in; rear zai\ … hou\ tou zigh … hoe toe
banana xiang– jiao– shee–ahng jee–ow
be (to), am, is, are, was, were shi\ shr
be able to (to) neng/ nuung
be at zai\ zigh
be, not (to) bu/ shi\ buu shr
beach hai\/ bian– high bee–in
beancurd dou\ fu\/ doe fuu
beautiful mei\/ may
beef with oyster sauce hao/ you/ niu/ rou\ how yoe neo roe
before yi\/ qian/ ee tchee–in
behind hou\ mian\ hoe mee–in
below xia\ shee–ah
below edge xia\ bian– shee–ah bee–in
below edge zai\ … xia\ bian– zigh … shee–ah bee–in
below surface xia\ mian\ shee–ah mee–in
below surface zai\ … xia\ mian\ zigh … shee–ah mee–in
below, lower part xia\ tou shee–ah toe
below, lower part zai\ … xia\ tou zigh … shee–ah toe
belt, leather pi/ dai\ pee die
between in zhong– jian– joong jee–in
between in, middle zai\ … han\ …de zhong– jian– zigh … hahn duh joong jee–in
bicycle jiao\/ ta\ che– jee–ow tah chuh
bicycle zi\ xing/ che– dzuh sheeng chuh
big da\ dah
birth to, give (to) sheng– shuung
birthday sheng– ri\ shuung ruh
birthday, happy sheng– ri\ kuai\ le\ shuung rr kwie luh
black and white hei– bai/ hay buy
black color hei– hay
blackboard hei– ban\/ hay bahn
bless zhu\ juu
blue lan/ lahn
blue color lan/ se\ lahn suh
board ban\/ bahn
body shen– ti\/ shuun tee
book shu– shuu
born (to be) sheng– shuung
borrow from (someone) (to) gen– (someone) jie\ gun … jee-eh
boss lao\/ ban\/ lou bahn
both dou– doe
both … and you\ … you\ yoe … yoe
bottom xia\ shee–ah
bought and gave to me mai\/ gei\/ wo\/ my gay waw
bought for mai\/ gei\/ my gay
bowl wan\/ wahn
boy nan/ hai/ zi nahn high dzuh
boyfriend nan/ peng/ you\/ nahn puung yoe
brave ying– eeng
bread mian\ bao– mee–in bow
breakfast zao\/ fan\ zow fahn
bright ming/ meeng
bright, shining liang\ lee–ahng
bring (to) dai\ die
brother, older ge– ge guh guh
brother, younger di\ di dee dee
brush for writing mao/ bi\/ mou bee
bus, public gong– gong\ qi\ che– goong goong tchee chuh
businessman shang– ren/ shahng wren
busy (to be) mang/ mahng
but ke\/ shi\ huh shr
butter niu/ you/ neo yoe
buy (to) mai\/ my
   
C
C.P.A., certified public accountant kuai\ ji\ shi– kwie jee shr
calculator (counting machine) ji\ suan\ ji– jee swahn jee
calf xiao\/ tui\/ shee–ow tway
called (to be) jiao\ jee–ow
called (to be) xing\ sheeng
can hui\ hway
can ke\/ yi\/ kuh ee
Canton Guang\/ dong– gwahng doong
car che– zi chuh dzuh
card, business ming/ pian\ meeng pee–in
carp with hot bean sause dou\ ban\ yu/ doe bahn yuu
carrot hong/ luo/ bo/ hoong lwaw bwoh
cart che– chuh
cassette tape lu\ yin– dai\ luu een die
catch sight of (to) kan\ dao\ kahn dow
cent, penny fen– fin
Central America Zhong– mei\/ zhou– joong may joe
cheap pian/ yi pee–in ee
check (money) zhi– piao\ jr pee–ow
check, bill (restaurant) zhang\ dan– jahng dahn
chicken ji– jee
chicken, diced with paprikas gong– bao\/ ji– ding– goong bow jee deeng
child zi\/ dzuh
children hai/ zi high dzuh
China, Chinese (country) Zhong– guo/ joong gwaw
Chinese character Zhong– guo/ zi\ joong gwaw dzuh
Chinese food zhong– can– joong tsahn
Chinese language, literature Zhong– wen/ joong wun
chocolate qiao\/ ke\ li\ tchee–ow kuh lee
chopsticks kuai\ zi kwie dzuh
circle yuan/ xing/ ywen sheeng
city cheng/ chuung
classmate tong/ xue/ toong shu-eh
classroom jiao\ shi\ jee–ow shr
clever cong– ming tsoong meeng
clip, paper hui/ wen/ zhen– hway wun jun
clock zhong– joong
clothes, dress yi– fu/ ee fuu
coffee ka– fei– kah fay
cola ke\/ le\ kuh luh
cold leng\/ luung
cold, too tai\ leng\/ tie luung
color yan/ se\ yahn suh
come from cong/ … lai/ tsoong … lie
come to (place) dao\ (place) lai/ dow … lie
come, come here (to) lai/ lie
comfortable shu– fu/ shuu fuu
company gong– si– goong suh
comparatively bi\/ jiao\ bee jee–ow
computer (electric brain) dian\ nao\/ dee–in now
computer programmer dian\ nao\/ cheng/ shi\ she\ ji\ shi– dee-in now chuung shr shuh jee shr
cook (to) zuo\ fan\ zwaw fahn
cookie, cracker bing\/ gan– beeng gahn
cool, comfortably liang/ kuai\ lee–ahng kwie
copy (of a book) ben\/ bin
correct!, right! dui\ dway
correct!, right! dui\ le dway luh
country guo/ gwaw
couple, a liang\/ lee–ahng
cow niu/ neo
crossroad junction shi/ zi\ lu\ kou\/ shr dzuh luu koe
cute ke\/ ai\ kuh eye
   
D
daughter nu\/ er/ nuu urh
daughter, little sister xiao\/ jie\/ shee–ow jee–eh
day tian– tee–in
day of the month hao\ how
day, after tomorrow hou\ tian– hoe tee–in
day, before yesterday qian/ tian– tchee–in tee–in
day, every tian– tian– tee–in tee–in
day, this jin– tian– jeen tee–in
day, tomorrow ming/ tian– meeng tee–in
day, yesterday zuo/ tian– zwaw tee–in
December shi/ er\ yue\ shr urh yu–eh
definitely jiu\ jeo
delicious hao\/ chi– how chr
dentist ya/ yi– yah ee
department store bai\/ huo\ gong– si– buy hwaw goong dzuh
dessert dian\/ xin– dee–in sheen
dessert (sweet) tian/ dian\/ tee–in dee–in
dialog dui\ hua\ dway hwah
dictionary zi\ dian\/ dzuh dee–in
dictionary, English–Chinese ying– han\ zi\ dian\/ eeng hahn dzuh dee–in
different bu\ yi/ yang\ buu ee yahng
dime mao/ mou
dinner wan\/ fan\ wahn fahn
direction fang– xiang\ fahng shee-ahng
direction from one place to another zai\ (place)de (direction)bian– zigh …duh …bee–in
dismiss the class (to) xia\ ke\ shee–ah kuh
do (to) zuo\ zwaw
do, won't; not OK bu\ xing/ buu sheeng
doctor yi– sheng– ee shuung
dollar, (measure for money) kuai\ kwie
door men/ mun
dot dian\/ dee–in
drink (to) he– huh
drive (to) kai– kigh
duckling, crisp pepperskin xiang– su– ya– shee-ahng suu yah
dust tu\/ tuu
   
E
each, every mei\/ may
ear er\/ duo– urh dwaw
earth tu\/ tuu
east dong– doong
east side dong– bian– doong bee–in
eat (to) chi– chr
eat breakfast chi– zao\/ fan\ chr zow fahn
eat dinner chi– wan\/ fan\ chr wahn fahn
eat food, eat a meal (to) chi– fan\ chr fahn
eat lunch chi– wu\/ fan\ chr wuu fahn
eat or drink soup he– tang– huh tahng
edge bian– bee–in
egg ji– dan\ jee dahn
embassy da\ shi\/ guan\/ dah shr gwahn
engineer gong– cheng/ shi– goong chuung shr
England Ying– guo/ eeng gwaw
English language, literature Ying– wen/ eeng wun
English people Ying– guo/ ren/ eeng gwaw wren
entirely dou– doe
entrance kou\/ koe
envelope xin\ feng– sheen fuung
eraser for blackboard ban\/ ca– bahn tsah
eraser for paper xiang\ pi/ ca– shee–ahng pee tsah
Europe Ou– zhou– oh joe
evening 6 pm to 11 pm wan\/ shang\ wahn shahng
exactly at the right moment zheng\ hao\/ juung how
Excuse me. I'm sorry. Dui\ bu\ qi\/. dway buu tchee
expensive gui\ gway
eye mu\ muu
eyebrow mei/ mao/ may mou
eyeglasses yan\/ jing\ yahn jeeng
eye yan\/ jing– yahn jeeng
   
F
face lian\/ lee–in
family jia– ren/ jee–ah wren
fast kuai\ kwie
father ba\ ba bah bah
feather mao/ mou
February er\ yue\ urh yu–eh
feet jiao\/ jee–ow
female nu\/ nuu
few shao\/ shou
field, farmland tian/ tee–in
finger shou\/ zhi\/ show jr
fire huo\/ hwaw
first xian– shee–in
first … and then xian– … zai\ shee–in … zigh
fish yu/ yuu
fish, assorted cold pin– pan/ peen pahn
flat zhang– jahng
flour mian\ fen\/ mee–in fin
flower hua– hwah
follow me gen– wo\/ lai/ gun waw lie
food fan\ fahn
force li\ lee
foreign country wai\ guo/ wigh gwaw
forest lin/ leen
forget (to) wang\ (ji\) wahng jee
forgot wang\ le wahng luh
fork cha– zi chah dzuh
form (to), compose, constitute zu\/ cheng/ zuu chuung
foundation ben\/ bin
France Fa\ guo/ fah gwaw
free (not have cost) bu/ yao\ qian/ buu yow tchee–in
French people Fa\ guo/ ren/ fah gwaw wren
Friday xing– qi/ wu\/ (li\/ bai\ wu\/) sheeng tchee wuu
friend peng/ you\/ puung yoe
from cong/ tsoong
front qian/ tchee–in
front of edge, in qian/ bian– tchee–ah bee–in
front of edge, in zai\ … qian/ bian– zigh … tchee–ah bee–in
front of surface, in qian/ mian\ tchee–ah mee–in
front of surface, in zai\ … qian/ mian\ zigh … tchee–ah mee–in
front of, in qian/ tou tchee–ah toe
front of, in zai\ … qian/ tou zigh … tchee–ah toe
fruit shui\/ guo\/ shway gwaw
fruit juice guo\/ zhi– gwaw jr
fun, have (to) wan/ wahn
fur mao/ mou
   
G
garlic suan\ swahn
gate men/ mun
gate, main da\ men/ dah mun
German people De/ guo/ ren/ duh gwaw wren
Germany De/ guo/ duh gwaw
get on (to) shang\ shahng
get up from bed qi\/ chuang/ tchee chwahng
gift li\/ wu\ lee wuu
give a gift (to) song\ soong
ginger jiang– jee–ahng
girl nu\/ hai/ (zi) nuu high dzuh
girl, young lady xiao\/ jie\/ shee–ow jee–eh
girlfriend nu\/ peng/ you\/ nuu puung yoe
give (to) gei\/ gay
gloves shou\/ tao\ show tou
glue jiao– shui\/ jee–ow shway
go (to) zou\/ zoe
go from cong/ … qu\ tsoong … tchu
go out (to) chu– qu chuu tchu
go out of town on business (to) chu– chai– chuu chigh
go play, go out and have fun (to) qu\ wan/ tchu wahn
go to (place) dao\ (place) qu\ dow … tchu
go to (to) dao\ dow
go to class (to) shang\ ke\ shahng kuh
go to work (to) shang\ ban– shahng bahn
go up (to) shang\ shahng
go, go there (to) qu\ tchuu
Good bye. (again see) Zai\ jian\. zigh jee–in
good morning zao\/ zow
good, not bu\ hao\/ buu how
good, well, fine, OK hao\/ how
good–looking (to be) hao\/ kan\ how kahn
grapefruit pu/ tou/ you\ puu toe yoe
grapes pu/ tao/ puu tou
great tai\ bang\ le tie bahng luh
green color lu\ se\ luu suh
grow zhang\/ jahng
   
H
hair tou/ fa\/ toe fah
hair, body mao/ mou
half ban\ bahn
half an hour of time ban\ ge zhong– tou/ bahn guh joong toe
half past hour dian\/ ban\ dee–in bahn
half past … (number) dian\/ ban\ (zhong–) dee–in bahn joong
hand shou\/ show
handicraft shou\/ gong– show goong
handle (to) ban\ bahn
happy (to be) gao– xing\ gow sheeng
hat, cap mao\ zi\/ mou dzuh
have (to) you\/ yoe
have, don't (negates completed action) mei/ you\/ may yoe
have, still hai/ you\/ high yoe
have, still don't hai/ mei/ you\/ high may yoe
Haven't seen you for a long time. (good long time no see) Hao/ jiu\/ bu/ jian\. how jeo buu jee–in
he, him, she, her, it ta– tah
head tou/ toe
healthy (for people) shen– ti\/ hao\/ shuun tee how
heart xin– sheen
hello (to answer phone) wei\ way
here zher\ jurh
here zhe\ li\/ juh lee
high gao– gow
himself, herself ta– zi\ ji\/ tah dzuh jee
his, hers, its ta– de tah duh
hit da\/ dah
hit (someone), spank da\/ ren/ dah wren
home jia– jee–ah
homeland guo/ jia– gwaw jee–ah
Hong Kong Xiang– gang\/ shee–ahng gahng
hope, wish (to) xi– wang\ she wahng
horn jiao\/ jee–ow
horse ma\/ mah
horsecart ma\/ che– mah chuh
hospital yi– yuan\ ee ywen
hot re\ ruh
hot, too tai\ re\ tie ruh
hour dian\/ (zhong–) dee–in joong
(number) hour (number) quarter (number) dian\/ (number) ke\ dee–in …kuh
hour of time xiao\/ shi/ shee–ow shr
hour of time zhong– tou/ joong toe
house fang/ zi fahng dzuh
How about you? Ni\/ ne? nee nuh
How about …? (question particle; used at end of sentence) ne nuh
How about …?, How's everything? Zen\/ me yang\? zen muh yahng
how do you go, get there zen\/ ma zou\/ zen mah zoe
how many (less than ten) ji\/ jee
how many people? ji\/ wei\ jee way
how many things? ji\/ ge\ jee guh
how many? duo– shao dwaw shou
how many? (quantity) duo– shao\/ hao\ dwaw shou how
how much money? duo– shao\/ qian/ dwaw shou tchee–in
how much? duo– shao dwaw shou
Hunan province (lake south) Hu/ nan/ huu nahn
Hupeh province (lake north) Hu/ bei\/ huu bay
   
I
I don't know. Wo\/ bu\ zhi– dao\. waw buu jr dow
I, me wo\/ waw
if yao\ shi\ yow shr
in zai\ zigh
in all yi/ gong\ ee goong
incorrect bu/ dui\ buu dway
incorrect cuo\ tswaw
indeed jiu\ jeo
India Yin\ du\ een duu
Indian people Yin\ du\ ren/ een duu wren
ink mo\ shui\/ mwoh shway
ink stick mo\ mwoh
ink stone yan\ tai/ yahn tie
inquire (to) wen\ wun
inside li\/ lee
inside li\/ tou lee toe
inside zai\ … li\/ tou zigh … lee toe
inside edge li\/ bian– lee bee–in
inside edge zai\ … li\/ bian– zigh … lee bee–in
inside surface li\/ mian\ lee mee–in
inside surface zai\ … li\/ mian\ zigh … lee mee–in
intelligent cong– ming tsoong meeng
introduce (to) jie\ shao\ jee–eh shou
invite (to) qing\/ tcheeng
Is it all right? Ke\/ yi\/ ma? kuh ee mah
Is that true? Zhen– de ma? jun duh mah
Italian people Yi\ da\ li\ ren/ ee dah lee wren
Italy Yi\ da\ li\ ee dah lee
   
J
January yi– yue\ ee yu–eh
Japan Ri\ ben\/ rr bin
Japanese language, literature Ri\ wen/ rr wun
Japanese people Ri\ ben\/ ren/ rr bin wren
job gong– zuo\ goong zwaw
juice zhi– jr
July qi– yue\ tchee yu–eh
June liu\ yue\ leo yu–eh
just zhi\/ shi\ jr shr
just in the midst of doing something
(used before a verb to form a progressive)
zheng\ zai\ juung zigh
   
K
ketchup fan– qie/ jiang\ fahn tchee–eh jee–ahng
king wang/ wahng
knee xi– gai\ she guy
knife dao– dow
knife dao– zi dow dzuh
know how (to) hui\ hway
know someone (to) ren\ shi\ wren shr
know that …, know a fact (to) zhi– dao\ jr dow
Korea Chao/ xian– chow shee–in
Korea Han/ guo/ hahn gwaw
Korean people Chao/ xian– ren/ chow shee–inn wren
Korean people Han/ guo/ ren/ hahn gwaw wren
   
L
labor gong– goong
lake hu/ huu
language wen/ wun
language (used after country name) hua\ hwah
large da\ dah
late (to be) wan\/ wahn
late, too tai\ wan\/ tie wahn
lately zui\ jin\ zway jeen
lawyer lu\ shi– luu shr
learn, study (to) xue/ shu–eh
leather pi/ pee
leave (to) liu/ xia\ leo shee-ah
leave (to) zou\/ zoe
left (in direction) zuo\/ zwaw
left side, at the zai\ … zuo\/ bian– zigh … zwaw bee–in
left side, at the zuo\/ bian– zwaw bee–in
leg tui\/ tway
lemon ning/ meng/ neeng muung
lend (to) jie\ gei\/ jee-eh gay
lesson (number) di\ (number) ke\ dee (number) kuh
let's go zou\/ ba zoe bah
letter (as in mail) xin\ sheen
like (to) xi\/ huan– she hwahn
like, don't bu\ xi\/ huan– buu she hwahn
literature wen/ wun
little shao\/ shou
little bit, a yi\ dian\/ ee dee–in
long chang/ chahng
look (to) kan\ kahn
look at, take a kan\ kan\ kahn kahn
look for (to) zhao\/ jow
lost, become (to) mi/ lu\ me luu
love (to) ai\ eye
lovely ke\/ ai\ kuh eye
lump kuai\ kwie
lunch wu\/ fan\ wuu fahn
   
M
make (to) zuo\ zwaw
make sentence (to) zuo\ ju\ zi zwaw juu dzuh
man ren/ wren
manage (to) ban\ bahn
Manchuria (east north) Dong– bei\/ doong bay
many duo– dwaw
map di\ tu/ dee tuu
March san– yue\ sahn yu–eh
married (to be) jie/ hun– jee–eh hwun
may ke\/ yi\/ kuh ee
May wu\/ yue\ wuu yu–eh
May I ask? Qing\/ wen\ tcheeng wun
means fang– fa\/ fahng fah
meet (people) jian\ jee–in
meeting, attend a (to) kai– hui\ kigh hway
menu can\ dang– tsahn dahng
merely jiu\ jeo
method fang– fa\/ fahng fah
Mexican people Mo\ xi– ge– ren/ mwoh she guh wren
Mexico Mo\ xi– ge– mwoh she guh
middle zhong– joong
milk nai\/ nigh
milk, cow's niu/ nai\/ neo nigh
minutes fen– (zhong–) fin joong
mirror jing\ zi jeeng dzuh
Miss, store assistant xiao\/ jie\/ shee–ow jee–eh
Mister, sir, husband, gentleman xian– sheng– shee–in shuung
moment/little while, in a yi/ xia\ ee shee–ah
moment/little while, in a yi– hui\/ er ee hway urh
Monday xing– qi/ yi– (li\/ bai\ yi–) sheeng tchee ee
money qian/ tchee–in
month yue\ yu–eh
month, last shang\ ge yue\ shahng guh yu–eh
month, next xia\ ge yue\ shee–ah guh yu–eh
month, this zhei\ ge yue\ jay guh yu–eh
month, two ago shang\ shang\ ge yue\ shahng shahng guh yu–eh
month, two from now xia\ xia\ ge yue\ shee–ah shee–ah guh yu–eh
moon yue\ yu–eh
moon yue\ liang\ yu–eh lee–ahng
more hai/ high
morning 6 am to 9 am zao\/ chen/ zow chun
morning, early 3am to 6 am qing– chen/ tcheeng chun
most zui\ zway
mother ma– ma mah mah
mountain, hill shan– shahn
mountain, on the shan– shang\ shahn shahng
mouth kou\/ koe
mouth zui\/ ba– zway bah
movie dian\ ying\/ dee–in eeng
much duo– dwaw
mustard, ground jie\ mo jee–eh mwoh
my, mine wo\/ de waw duh
myself wo\/ zi\ ji\/ waw dzuh jee
   
N
name, first ming/ zi\ meeng dzuh
name, last xing\ sheeng
named (to be) xing\ sheeng
napkin can– jin– zhi\/ tsahn jeen jr
narrow zhai\/ jigh
nation guo/ gwaw
neck bo/ zi\/ bwoh dzuh
necktie da\/ ling\/ dai\ dah leeng die
nephew zhi/ er/ jr urh
new xin– sheen
niece zhi/ nu\/ jr nuu
night 11 pm to 3 am ye\ li\/ yeh lee
no matter (choice between two things) bu/ lun\ … dou– (hao\/) buu lwun … doe (how)
No thanks. Bu/ xie\. buu she–eh
no, not bu\ buu
noodles mian\ mee–in
noon time 11 am to 1 pm zhong– wu\/ joong wuu
noon, before 9 am to 11 am shang\ wu\/ shahng wuu
north bei\/ bay
North America Bei\/ mei\/ zhou– bay may joe
north side bei\/ bian– bay bee–in
nose bi/ zi\/ bee dzuh
not, not yet mei/ may
not bad, so-so bu/ cuo\ buu tswaw
not both bu\ dou– buu doe
not very, not too bu/ tai\ buu tie
notebook ben\/ zi\/ ben dzuh
notebook bi\/ ji\ ben\/ bee jee ben
November shi/ yi– yue\ shr ee yu–eh
now xian\ zai\ shee–in zigh
Now what time (is it)? Xian\ zai\ shi\ shen/ma shi/ hou\? shee–in zigh shr shuun mah shr hoe
number hao\ ma\/ how mah
nurse hu\ shi\ huu shr
   
O
o'clock dian\/ (zhong–) dee–in joong
occupy zai\ zigh
ocean hai\/ high
ocean (hai\/) yang/ high yahng
ocean, big da\ hai\/ dah high
October shi/ yue\ shr yu–eh
office ban\ gong– shi\ bahn goong shr
office (for lawyer, accountant) shi\ wu\ suo\/ shr wuu swaw
office, go to (to) shang\ ban– shahng bahn
often chang/ (chang/) chahng chahng
OK xing/ sheeng
OK? Hao\/ ma? how mah
old jiu\ jeo
on zai\ zigh
on duty, go (to) shang\ ban– shahng bahn
one month yi– ge yue\ ee guh yu–eh
one of (used with verb to be) yi– ge ee guh
onion, green cong– tsoong
only jiu\ jeo
only zhi\/ shi\ jr shr
open (to) kai– kigh
opening kou\/ koe
or huo\ shi\ hwaw shr
or (still is) hai/ shi high shr
orange (color) ju/ se\ juu suh
orange (fruit) liu\/ ding– leo deeng
Orange County cheng/ xian\ chuung shee–in
orange juice liu\/ ding– zhi– leo deeng jr
order food (to) dian\/ cai\ dee-in tsigh
origin ben\/ bin
ours wo\/ men/ de waw mun duh
outside wai\ wigh
outside wai\ tou wigh toe
outside zai\ … wai\ tou zigh … wigh toe
outside edge wai\ bian– wigh bee–in
outside edge zai\ … wai\ bian– zigh … wigh bee–in
outside surface wai\ mian\ wigh mee–in
outside surface zai\ … wai\ mian\ zigh … wigh mee–in
ox niu/ neo
   
P
pair yi\ shuang– ee shwahng
pair, a liang\/ lee–ahng
pants ku\ zi\/ kuu dzuh
pants, long chang/ ku\ chahng kuu
pants, short duan\/ ku\ dwahn kuu
paper zhi\/ jr
paper, white bai/ zhi\/ buy jr
park gong– yuan/ goong ywen
part fen– fin
pass, exceed, crossover (to) guo\ gwaw
passport hu\ zhao\ huu jow
pay money to (to) fu\ qian/ fuu tchee–in
peach tao/ zi\/ tou dzuh
pen, ball–point yuan/ zi\/ bi\/ ywen dzuh bee
pen, fountain gang– bi\/ gahng bee
pen, pencil, marker bi\/ bee
pencil qian– bi\/ tchee–in bee
people ren/ wren
pepper hu/ jiao– fen\/ huu jee–ow fin
permission ke\/ yi\/ kuh ee
person ren/ wren
piece kuai\ kwie
pink color fen\/ hong/ se\ fin hoong suh
place di\ fang– dee fahng
plan to (to) xiang\/ shee–ahng
plastic bag (Taiwan) su\ jiao– dai\ suu jee–ow die
plastic bag (China) su\ liao\ dai\ suu lee–ow die
plate pan/ zi pahn dzuh
play ball da\/ qiu/ dah tcheo
play, (to) wan/ wahn
please qing\/ tcheeng
policeman jing\/ cha/ jeeng chah
potato ma\/ ling/ shu\/ mah leeng shuu
power li\ lee
precisely jiu\ jeo
present li\/ wu\ lee wuu
pretty piao\ liang\ pee–ow lee–ahng
problem wen\ ti/ wun tee
problem, no mei/ you\/ wen\ ti/ may yoe wun tee
purple color zi\/ se\ dzuh suh
purse pi/ bao– pee bow
put on accessories (to) dai\ die
   
Q
quarter hour, first yi/ ke\ (zhong–) ee kuh joong
quarter hour, third san– ke\ (zhong–) sahn kuh joong
question wen\ ti/ wun tee
question, no mei/ you\/ wen\ ti/ may yoe wun tee
quick kuai\ kwie
   
R
rain xia\ yu\/ shee–ah yuu
rather, really hen\/ hin
read books kan\ shu– kahn shuu
real, is zhen– de jun duh
really zhen– jun
really is zhen– shi\ jun shr
rear hou\ hoe
recently jin\ lai/ jeen lie
recently zui\ jin\ zway jeen
rectangle chang/ fang– xing/ chahng fahng sheeng
red hong/ hoong
red color hong/ se\ hoong suh
region bu\ buu
remember now xiang\/ qi\/ lai/ le shee–ahng tchee lie luh
rent (to) zu– zuu
request (to) qing\/ tcheeng
reservation, make a (to) ding\ wei\ deeng way
rest (to) xiu– xi sheo she
restaurant can– ting– tsahn teeng
restaurant fan\ guan\/ fahn gwahn
return, come back (to) hui/ lai/ hway lie
return from work (to) xia\ ban– shee–ah bahn
return home (to) hui/ jia– hway jee–ah
rice plant dao\ zi\/ dow dzuh
rice, cooked fan\ fahn
rice, cooked mi\/ fan\ me fahn
rice, fried chao\/ fan\ chow fahn
rice, uncooked mi\/ me
ricksha ren/ li\ che– wren lee chuh
ride astride (to) qi/ tchee
right (in direction) you\ yoe
right side, at the you\ bian– yoe bee–in
right side, at the zai\ … you\ bian– zigh … yoe bee–in
road lu\ luu
room wu– zi wuu dzuh
root ben\/ bin
ruler chi\/ chr
Russia E\ guo/ uh gwaw
Russia Su– lian/ suu lee–in
Russian people E\ guo/ ren/ uh gwaw wren
Russian people Su– lian/ ren/ suu lee–in wren
   
S
sailboat fan/ chuan/ fahn chwahn
salad sha– la– shah lah
salt yan/ yahn
same yi/ yang\ ee yahng
Saturday xing– qi/ liu\ (li\/ bai\ liu\) sheeng tchee leo
say (to) shuo– shwaw
scarf wei/ jin– way jeen
seasons, four (of the year) si\ ji\ suh jee
seconds miao\/ (zhong–) mee–ow joong
secretary mi\ shu– me shuu
see (people) jian\ jee–in
See you again. (again see) Zai\ jian\. zigh jee–in
See you tomorrow. Ming/ tian– jian\. meeng tee–in jee–in
seek (to) zhao\/ jow
self zi\ ji\/ dzuh jee
sell (to) mai\ my!
September jiu\/ yue\ jeo yu–eh
Shansi province (mountains west) Shan– xi– shahn she
Shantung province (mountains east) Shan– dong– shahn doong
shape xing/ sheeng
ship, boat chuan/ chwahn
shirt, blouse chen\ shan– chun shahn
shoes xie/ zi\/ she–eh dzuh
shoes, leather pi/ xie/ pee she–eh
short (for people) ai\/ eye
short (length, for things) duan\/ dwahn
should, ought to ying– gai– eeng guy
side bian– bee–in
sister, older jie\/ jie jee–eh jee–eh
sister, younger mei\ mei may may
sit (to) zuo\ zwaw
skirt qun/ zi\/ tchwun dzuh
sky tian– tee–in
sleep (to) shui\ jiao\ shway jee–ow
slower, be man\ yi\ dian\/ mahn ee dee–in
small xiao\/ shee–ow
smart piao\ liang pee–ow lee–ahng
snack (before bed) xiao– ye\ shee–ow yeh
snack (street stand) xiao\/ chi– shee–ow chr
snack, dim sum dian\/ xin– dee–in sheen
snow xia\ xue\/ shee–ah shu–eh
so suo\/ yi\/ swaw ee
so–so ma\/ ma\/ hu– hu– mah mah huu huu
socks wa\ zi\/ wah dzuh
soda qi\ shui\/ tchee shway
soil tu\/ tuu
son er/ zi urh dzuh
son zi\/ dzuh
south nan/ nahn
South America Nan/ mei\/ zhou– nahn may joe
south side nan/ bian– nahn bee–in
Spain Xi– ban– ya/ she bahn yah
Spanish people Xi– ban– ya/ ren/ she bahn yah wren
speak jiang\/ (shuo–) jee–ahng shwaw
speak (to) shuo– shwaw
speech hua\ hwah
speech yan/ yahn
spinach bo– cai\ bwoh tsigh
spoon tang– chi/ tahng chr
spring season chun– tian– chwun tee–in
square fang– xing/ fahng sheeng
stamp, postage you/ piao\ yoe pee–ow
stapler ding\ shu– ji– deeng shuu jee
state (political area) zhou– joe
stewardess kong– zhong– xiao\/ jie\/ koong joong shee-ow jee-eh
still hai/ high
still not yet (verb) hai/ mei/ (verb) ne high may … nuh
stranger, wayfarer lu\ ren/ luu wren
straw xi– guan\/ she gwahn
street jie– jee–eh
strength li\ lee
student, pupil xue/ sheng– shu–eh shuung
sugar, candy tang/ tahng
suit xi– zhuang– she jwahng
summer season xia\ tian– shee–ah tee–in
sun ri\ rr
sun tai\ yang/ tie yahng
Sun Yatsen (middle mountain) Zhong– shan– joong shahn
Sunday xing– qi/ tian (li\/ bai\ tian) sheeng tchee tee–in
surface mian\ mee–in
sweater mao/ yi– mou ee
swim (to) you/ yong\/ yoe yoong
   
T
take a nap (to) shui\ wu\/ jiao\ shway wuu jee–ow
take care of (to) zhao\ gu\ jow guu
talk (to) shuo– shwaw
tall gao– gow
tea cha/ chah
teacher lao\/ shi– lou shr
teeth ya/ chi\/ yah chr
telephone dian\ hua\ dee-in hwah
telephone call, make a (to) da\/ dian\ hua\ dah dee–in hwah
tell (to) gao\ su\ gow suu
thank you xie\ xie she she–eh
that na\ nah
that nei\ nay
their ta– men/ de tah mun duh
there nar\ nahr
there na\ li\/ nah lee
therefore suo\/ yi\/ swaw ee
these zhe\ xie– juh shee–eh
they, them ta– men/ tah mun
thigh da\ tui\/ dah tway
thing dong– xi doong
think of (to) xiang\/ shee–ahng
this zhei\ jay
this zhe\ juh
this one zhe\ ge juh guh
Thursday xing– qi/ si\ (li\/ bai\ si\) sheeng tchee suh
tie ling\/ dai\ leeng die
time (number hour: number minutes) (number) dian\/ (number) fen– dee–in … fin
time (by clock or calendar) shi/ hou shr hoe
time, leisure gong– fu goong fuu
time, next xia\ ci\ shee–ah tsu
tired (to be) lei\ lay
to (go) shang\ shahng
to go (food; means sell outside) wai\ mai\ wigh my
today jin– tian– jeen tee–in
together yi\ qi\/ ee tchee
tomato fan– qie/ fahn tchee–eh
too tai\ tie
too ye\/ yeh
toothpick ya/ qian– yah tchee–in
top shang\ shahng
toward wang\/ wahng
traffic lights hong/ lu\ deng– hoong luu duung
train huo\/ che– hwaw chuh
train station huo\/ che– zhan\ hwaw chuh jahn
travel (to) lu\/ xing/ luu sheeng
tree mu\ muu
tree shu\ shuu
tree leaf shu\ ye\ (zi) shuu yeh dzuh
triangle san– jiao\/ xing/ sahn jee–ow sheeng
true, is zhen– de jun duh
true, is not bu/ shi\ zhen– de buu shr jun duh
Tuesday xing– qi/ er\ (li\/ bai\ er\) sheeng tchee urh
turn on (to) kai– kigh
turn over (to) fan\/ fahn
turn right you\ zhuan\/ yoe jwahn
two of liang\/ lee–ahng
two of … (measure) liang\/ ge\ lee–ahng guh
   
U
understand (to) dong\/ doong
underwear nei\ yi– ku\ nay ee kuu
United States Mei\/ guo/ may gwaw
use (to) yong\ yoong
used jiu\ jeo
   
V
vegetable qing– cai\ tcheeng tsigh
vegetable shu– cai\ shuu tsigh
vegetable dish su\ cai\ suu tsigh
vegetables, stir–fry chao\/ qing– cai\ chow tcheeng tsigh
vehicle che– chuh
vehicle qi\ che– tchee chuh
vehicle, electric; trolley bus dian\ che– dee–in chuh
very hen\/ hin
very many hen\/ duo– hin dwaw
videotape lu\ ying\/ dai\ luu eeng die
Viet Nam Yue\ nan/ yu–eh nahn
Vietnamese people Yue\ nan/ ren/ yu–eh nahn wren
visa qian– zheng\ tchee–in juung
visit (to) zhao\/ jow
vocabulary sheng– zi\ shuung dzuh
volume (of books) ben\/ bin
   
W
wait (to) deng\/ duung
waiter fu/ wu\ sheng– fuu wuu shuung
wallet, leather pi/ jia/ zi\/ pee jee–ah dzuh
want (to) yao\ yow
want, don't bu/ yao\ buu yow
want, still hai/ yao\ high yow
warm nuan\/ huo/ nwahn hwaw
watch shou\/ biao\/ show bee–ow
water shui\/ shway
watermelon xi– gua– she gwah
way fang– fa\/ fahng fah
we, us wo\/ men/ waw mun
wear clothes (to) chuan– chwahn
weather tian– qi\ tee–in tchee
Wednesday xing– qi/ san– (li\/ bai\ san–) sheeng tchee sahn
week li\/ bai\ (xing– qi/) lee buy
week xing– qi/ (li\/ bai\) sheeng tchee
week, last shang\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shahng guh sheeng tchee / lee buy
week, next xia\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shee–ah guh sheeng tchee / lee buy
week, this zhei\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) jay guh sheeng tchee / lee buy
week, two ago shang\ shang\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shahng shahng guh sheeng tchee / lee buy
week, two from now xia\ xia\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shee–ah shee–ah guh sheeng tchee / lee buy
west xi– she
west side xi– bian– she bee–in
What is your name? Gui\ xing\? gway sheeng
What time (is it)? Ji\/ dian\/ zhong–? jee dee–in joong
what? na\/ nah
what? nei\/ nay
what? shen/ me shuun muh
what? shen/ mo shuun–mwoh
when? shen/ me shi/ hou\ shuun muh shr hoe
where? na\/ li\/ nah lee
where? nar\/ nahr
which na\/ nah
which nei\/ nay
which (plural) na\/ xie– nah shee–eh
which one na\/ ge nah guh
white bai/ buy
who shei/ shay
whose shei/ de shay duh
why (used at beginning of sentence) wei\ shenme/ way shuun mah
wide kuan– kwahn
wife, Mrs. tai\ tai tie tie
willing to yuan\ yi\ ywen ee
wind blow gua– feng– gwah fuung
window chuang– hu\ chwahng huu
winter season dong– tian– doong tee–in
wipe (to) ca– tsah
with, follow gen– gun
woman nu\/ ren/ nuu wren
woman, career zhi/ ye\ fu\ nu\/ jr yeh fuu nuu
wood mu\ muu
word yan/ yahn
work gong– goong
work gong– zuo\ goong zwaw
work, do (to) zuo\ gong– zuo\ zwaw goong zwaw
work, have a job; handle affairs (to) zuo\ shi\ zwaw shr
worker gong– ren/ goong wren
write (to) xie\/ she–eh
writing wen/ wun
wrong bu/ dui\ buu dway
wrong cuo\ tswaw
   
Y
year nian/ nee–in
year, last qu\ nian/ tchuu nee–in
year, next ming/ nian/ meeng nee–in
year, this jin– nian/ jeen nee–in
year, two ago qian/ nian/ tchee–in nee–in
year, two from now hou\ nian/ hoe nee–in
yellow color huang/ se\ hwahng suh
yes shi\ a! shr ah
yes (in response to are you…?) shi\ shr
you (plural) ni\/ men/ nee mun
you (polite) nin/ neen
you (singular) ni\/ nee
You dialed the wrong number. Ni\/ da\/ zuo\ le. Nee dah zwaw luh
You're welcome. Bu/ ke\ qi\. buu kuh tchee
your (plural) ni\/ men/ de nee mun duh
your (singular) ni\/ de nee duh
yourself ni\/ zi\ ji\/ nee dzuh jee

Website designed and created by John Nicholson
Copyright © 1997-2012 John Nicholson.   All rights reserved.
This website may not be reproduced in whole or in part, in any form or by any means,
electronic or mechanical, without express written permission of John Nicholson.